Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

Play fullscreen
Reposted bymusicismydrugHigh-Key
Weszła w taki okres życia, w którym w książkach upatruje się jedynej drogi wyjścia na 
świat ze swej samotnej celi.
— Michael Ondaatje – Angielski pacjent
Reposted bycytatyoversensitiveMsChocolateExplorersabsolutelyfuckingnotallay504gatewaytime-outjasnaamosaiccallayyyemerencjainconvinentidealcitiesofnightunhappysRozanopalcaJutrzenkaOnly2youohshitvaka
0862 84d5 400
Reposted fromjapanica japanica
5421 0d9e 400
Reposted frommrautyna mrautyna viamojanazawsze mojanazawsze
Play fullscreen
Reposted fromscorpix scorpix
7419 c4d8 400
Reposted fromrawecka rawecka viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
3321 eb9e 400
1237 1879 400
Przestań się wiecznie zamartwiać i narzekać. W ten sposób tylko nakręcasz wyobraźnię i pogarszasz swoją sytuację.
— Ewa Chodakowska
6532 1de9 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl