Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

Play fullscreen
Reposted bymusicismydrugmefirniebieskomi
Nie ważyło wiele, tylko że to, co ważne, nie waży wiele, zupełnie jak to, co nieważne - dlatego tak łatwo pomylić jedno z drugim, poplątać i się zagubić.
— Ignacy Karpowicz – Sońka
Reposted bycytatyohmydeerpandorciaprawowyborunylony-z-baltonykarlowatebonsai
7982 846e 400
Reposted fromwieczerza wieczerza vianotnow notnow
2947 8844 400
Reposted fromsohryu sohryu vianotnow notnow
9087 a96d 400
Reposted fromnyaako nyaako viaaynis aynis
9327 9cb0 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viastrzepy strzepy
9148 6620 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadzony dzony
4930 14e6 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaarwenan1 arwenan1
8926 d207 400
Reposted fromrol rol viaarwenan1 arwenan1
8104 a469 400
Reposted fromlovemystery lovemystery viadzony dzony
9849 7c03 400
Reposted frompulperybka pulperybka vianotnow notnow
7357 6e68 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaamkejt amkejt
Miłość rodzi się często ze spotkania, od którego nikt nie oczekuje cudu.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamkejt amkejt
it's the little things
Reposted fromlisekchytrusek lisekchytrusek viaamkejt amkejt
9306 1e46 400
Reposted fromdesinteressement desinteressement via5thSky 5thSky
Street art in Montreal
Reposted fromadmiralawesome admiralawesome via5thSky 5thSky
7347 3d6f 400
Reposted fromsummeressentials summeressentials via5thSky 5thSky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl